PRITUŽBA KUPCA

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail webshop@vbz.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

POVRAT

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja.

Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju jednostranog raskida Ugovora kupac je odgovoran prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštečenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno sa pravima kupca navedenim u sa jamstvenoj izjavi.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora.

Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja

Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što kupac dostavi dokaz da je robu poslalo nazad prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do prodavatelja snosi kupac.

EU platforma za online rješavanje sporova

Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova dostupnu na sljedećem linku:
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma